Szczegóły książki

Strategie komunikacyjne współczesnych organizacji

Strategie komunikacyjne współczesnych organizacji

Michał Kaczmarczyk (red.)

Celem niniejszej monografii jest analiza wielowymiarowości zjawiska kon­wergencji mediów i jego konsekwencji w odniesieniu do sfery komunikacji marke­tingowej i public relations współczesnych organizacji. Analiza ta w szczególności dotyczy technologicznych, ekonomicznych i kulturowych aspektów prze­obrażeń komunikacji społecznej firm oraz ewolucji form i narzędzi owej komunika­cji w dobie ekspansji nowych technologii i przenikania się zjawisk medialnych. Przy­jęto, że tak jak konwergencja wywołuje wielorakie, skomplikowane konsekwencje dla działalności przedsiębiorstw i ich funkcjonowania w sferze komunikacyjnej, tak samo zjawisko konwergencji jest wielowymiarowe, wymykające się jednoznacznym definicjom, precyzyjnym opisom i uproszczonym zabiegom badawczym. Konieczne jest więc dokonanie jego wielowymiarowej analizy z wykorzystaniem podejścia in­terdyscyplinarnego i złożonej metodologii wykorzystującej dorobek takich dziedzin jak nauka o zarządzaniu, nauka o mediach, socjologia, psychologia organizacji etc.

Wprowadzenie...7

Agnieszka Rosińska-Mamej: Ikonizacja tematów e-maili marketingowych...11

Joanna Mikosz: Przedsięwzięcia promocyjne polskich redakcjiprasowych – komunikacja z nabywcami...29

Karolina Karbownik: Strategie komunikacyjne z pracownikami niepełnosprawnymi w e-przedsiębiorstwie...53

Anna Mlekodaj: Harnaś, ze hej! Marketingowe użycie dziedzictwa kulturowego (na przykładzie Podhala)...71

Dominika Popielec: Pomiędzy misją a promocją. Funkcjonowanie organizacji wspierających dziennikarstwo śledcze
na przykładzie Center for Investigative Reporting...81

Anna Jupowicz-Ginalska: Finansowa funkcja okładek polskich magazynów...93

Michał Kaczmarczyk: Wydarzenia uczelniane jako narzędzie akademickiego public relations. Studium przypadku Kongresu Praktyków Biznesu w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu...133

  • Tytuł: Strategie komunikacyjne współczesnych organizacji
  • Autor: Michał Kaczmarczyk (red.)
  • ISBN Ebooka: 978-83-65682-92-5, 9788365682925
  • Data wydania ebooka: 2018-06-16
  • Identyfikator książki: e_0w8e

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

31-150 Kraków ul. Św. Filipa 17